Remisser


Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. Som ett led i detta yttrar vi oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder. Varje år svarar vi bland annat på ett antal remisser för regionala kulturplaner som är aktuella för förnyelse. På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Remissarkiv

En översyn av EU:s mönsterskyddsregler Dnr. Ju2022/03605

Vi välkomnar förslaget och ser positivt på att reglerna om formskydd ses över, förenklas, harmoniseras inom EU och anpassas till digitala former och nyttjanden. Många delar av förslaget är mycket bra, men det saknas också vissa mycket viktiga delar såsom skrivningar som stärker den enskilda formgivarens skydd för sina rättigheter samt klargör vissa begränsningar närmare bla. måste det också klargöras hur formgivningsskyddet förhåller sig till såväl AI-nyttjande samt AI-generade former.

Läs mer →

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!