Remissarkiv

Behåll Göteborgs Stads goda arbete med den offentliga konsten

Vi i Konstnärernas Riksorganisation och våra regionala företrädare i Region Väst lämnade den 29 november in ett yttrande över Göteborgs Stads stadsledningskontors förslag till ”Göteborgs Stads regel för konstgestaltningar i samband med bygginvesteringar”. I yttrandet uttrycker vi en stark oro över framtiden för Göteborgs Stad som ledande i Sverige när det gäller upphandlingar av offentlig konst med utgångspunkt i den så kallade enprocentsregeln.

Göteborgs Stad har sedan 2013 då enprocentsregeln infördes som styrande regel varit en förebild för hur en kommun kan arbeta med upphandlingar av konstnärliga gestaltningar. Kulturförvaltningens bedömningar av stadsledningskontorets förslag till regel för konstgestaltningar i samband med bygginvesteringar ger oss anledning till stark oro över framtiden för Göteborgs Stad som ledande i Sverige när det gäller upphandlingar av offentlig konst med utgångspunkt i den så kallade enprocentsregeln. Vi ställer oss därför bakom kulturförvaltningens förslag att återremittera förslaget.

Läs hela vårt yttrande i PDF-format

Kulturförvaltningen skriver i ett yttrande till kommunstyrelsen att ”Förvaltningens bedömning är att stadsledningskontorets utredning är bristfälligt genomförd och att den innehåller långtgående slutsatser på ett otillräckligt underlag. Förvaltningen anser att stadsledningskontorets förslag inte skapar efterfrågad tydlighet utan snarare innebär en betydande negativ förändring och begränsning av nuvarande enprocentregel”.

Vi bedömer att stadsledningskontorets förslag kan komma att få stor påverkan på hur upphandlingar av offentlig konst inom Göteborgs Stad genomförs. Det kan få stora konsekvenser inte bara för göteborgarnas livsmiljöer och deras tillgång till konst och kultur utan också för de bild- och formkonstnärer som genomför gestaltningsuppdragen. Vi anser därför att det är ytterst anmärkningsvärt att inte vi i Konstnärernas Riksorganisation eller våra företrädare i Region Väst har bjudits in att komma med inspel till utredningen eller inkomma med remissvar. Vi vill att Stadsledningskontoret återremitterar förslaget och att de branschorganisationer som berörs av det också bjuds in att lämna synpunkter.

Läs hela vårt yttrande i PDF-format