Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

22-01-20 DSM yttrande

Nya stärkta rättigheter i upphovsrättslagen

Precis innan julledigheten så lämnade Konstnärernas Riksorganisation in ett yttrande på utredningen Ds 2021:30 ”Upphovsrätten på den inre marknaden” där det föreslås författningsändringar som ska se till att EU:s så kallade DSM-direktivet om upphovsrätt i en enhetlig digital marknad införs i svensk lag vilket kan få konsekvenser bland annat för hur konstnärer kan få ersättning när deras upphovsrättsskyddade material publiceras på nätet.

Under 2022 kommer det att införas nya bestämmelser i upphovsrättslagen som härstammar från det s.k. DSM-direktivet. Våren 2019 då direktivet antogs var plattformarnas ansvar för det (olovliga) material som användare laddar upp ofta debatterad. Framtiden får utvisa vad det kommer att innebära för både användare och plattformar, men det finns andra bestämmelser som troligen kommer att vara betydligt viktigare för upphovspersoner.

Vårt remissvar på de föreslagna ändringarna i upphovsrättslagen

I förslaget finns ett antal nya bestämmelser vars syfte är att stärka upphovspersonens möjlighet att få skälig ersättning för sina upphovsrättsliga upplåtelser. De kan t.ex. handla om royaltyvillkoren i ett formgivningsavtal. De finns en rätt också till ytterligare ersättning om den licensierade produkten visar sig bli en sådan försäljningsuccé att den avtalade ersättningen är oproportionerligt låg. Och om den som förvärvat en exklusiv licens slutar att tillverka produkten, kan upphovspersonen häva licensen och få tillbaka sina rättigheter. Den som förvärvat rättigheter är skyldig att lämna information till upphovspersonen om hur försäljningen går osv. Viktigt underlag för att kunna hävda de nya rättigheterna till ytterligare ersättning eller att häva licensen. Bestämmelserna är tvingande, vilket innebär de inte går att avtala bort. Villkor som strider mot lagen blir helt enkelt ogiltiga.

Konstnärernas Riksorganisation har arbetat på flera olika sätt för att påverka och kommentera det lagförslag som presenterades i oktober (Ds 2021:30). I samverkan med KLYS, Copyswede och Bildupphovsrätt men också genom möten med utredarna samt genom att skriva ett eget remiss svar i frågor av betydelse för just Bild- och formkonstnärer. Vi har bl.a. lyft vikten av att det finns enkla och billiga sätt att driva en process. Risk finns annars att de nya bestämmelserna, som i många delar är svåra att tolka, inte kommer att få genomslag på många år.

Vårt remissvar på de föreslagna ändringarna i Upphovsrättslagen


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!