Regionala kulturplaner

Övrigt

kulturplan-og-FB

Remissvar: kulturplan för Region Östergötland 2024– 2027

Konstnärernas Riksorganisations synpunkter på Remiss av kulturplan för Region Östergötland 2024– 2027

Konstnärernas Riksorganisation arbetar aktivt med frågor som rör bild- och formkonstnärernas villkor inom kultursamverkansmodellen. Den 20 juni lämnade vi synpunkter på remissversionen av kulturplan för Region Östergötland 2024– 2027 för våra medlemmars räkning. Läs eller ladda ned hela remissvaret.

Här nedan sammanfattar vi några av våra förslag i punktform. Vi hoppas att regionen tar till sig dem och arbetar in dem i den slutliga versionen av kulturplanen.

Konstnärernas Riksorganisation föreslår att:

  • skyddet för den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd skrivs in i regionala styrdokument
  • det skrivs in i kulturplanen på sidan 21 att regionen ska arbeta för goda villkor för bild- och formkonstnärer som är verksamma i länet under kulturplaneperioden
  • regionen agerar förebildligt när det gäller arvodering, så att inte bild- och formkonstnärer och andra kulturutövare arbetar gratis åt regionen eller de verksamheter som regionen stöttar
  • regionen anslår medel till en MU-pott som öronmärks för skäliga arvoden till bild- och formkonstnärer som även ideella arrangörer kan ansöka om medel ur
  • regionen tar fram en riktlinje för arvodering av konstnärer och utövare i regionens verksamheter som säkerställer skäliga ersättningar vid uppdrag
  • regionen erbjuder verktyg till kommunerna som säkerställer att kulturen och konsten finns med i samhällsplaneringen och bebyggelseutvecklingen i hela regionen
  • regionen överväger möjligheten att inom stora byggprojekt avsätta en del av de medel som genereras av enprocentsregeln till en pott för att finansiera offentlig konst i delar av regionen där det inte byggs lika mycket
  • regionen utreder möjligheterna att skapa ett resurscentrum för bild- och formkonst som kan stötta professionella konstnärer och utveckla det regionala konstlivet.
  • regionen gör återkommande kartläggningar av behovet av infrastrukturella satsningar för bild- och formsektorn och anslår medel för riktade näringsbidrag till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och andra konstnärliga produktionsplatser i länet
  • regionen tar fram en strategi för att möta behovet av konstnärliga produktionsplatser i länet

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!