Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

kro bubblor + färgkod

Remissvar på Region Uppsalas kulturplan 2023-2026

I januari/februari 2022 har Region Uppsala sänt sin kulturplan för 2023-2026 på remiss. Konstnärernas Riksorganisation har dels gjort ett inspel till KLYS remissvar och skickat in ett eget remissvar till regionen.

Läs hela vårt remissvar på Region Uppsalas kulturplan som PDF.

Här är några av våra synpunkter på kulturplanen.

Vi konstaterar i remissvaret att kulturplanen använder ett lättförståeligt språk och pedagogiska uppställningar. Det är ett inkluderande anslag som säkert har sina fördelar, samtidigt som texterna tenderar att bli för övergripande när kulturplanen kommer in på kulturområdena. Vi hade gärna sett en kulturplan som tydligare beskriver vad regionen konkret vill uppnå under kulturplaneperioden, och som är mer detaljerad när det kommer till att beskriva vilka verksamheter som omfattas av kulturplanen.

Frågan om att Region Uppsala ska säkerställa goda villkor för konstnärer (till exempel genom att betala skäliga ersättningar vid uppdrag), så att konstnärer kan bo och verka i regionen, anser vi är så viktig att Region Uppsala borde lyfta den som en prioriterad fråga.

2018 blev professionell bild- och formverksamhet ett eget ändamål inom kultursamverkansmodellen. Vi konstaterar att Region Uppsala svarade upp mot detta genom att i kulturplanen 2019-2022 genomföra en rad prioriteringar för professionell bild- och formverksamhet i regionen. Överst på den prioriteringslistan står att ”Kartlägga de professionella bildkonstnärernas arbetsvillkor i länet. Detta som grund för en handlingsplan för bild-och formområdet i länet och för att få gemensamma mål och strategier för professionella konstnärer, utställningsarrangörer och kommunala verksamheter inom området”.

Regionen genomförde kartläggningen 2020. Vi tycker den är utmärkt. Däremot anser vi att det är högst anmärkningsvärt att skrivningar om handlingsplanen helt saknas i förslaget till kulturplan för 2023-2026. Vi uppmanar därför Region Uppsala att i kulturplanen åter införa skrivningar om hur handlingsplanen skall tas fram och implementeras under kommande kulturplaneperiod.

Vi har framfört många fler synpunkter och förslag i remissvaret.Läs hela vårt remissvar på Region Uppsalas kulturplan som PDF.Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!