Utredningar och lagförslag

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

skrivelse_ny_färg.png

Skrivelse till Stockholms stad angående deltagande i Wall Street Stockholm

Den 23 augusti 2021 skickade vi en skrivelse till en rad politiker i Stockholm stads kulturnämnd med anledning av att företrädare för majoriteten i stadshuset inkommit med en skrivelse till kulturförvaltningen att utreda stadens eventuella deltagande i projektet Wall Street Stockholm. I skrivelsen inkommer vi med synpunkter sammanfattade i tre punkter.

Yttrande från Konstnärernas Riksorganisation
Datum: 2021-08-23

Angående skrivelse till kulturförvaltningen om ”att utreda förutsättningar för Stockholms stads deltagande i projektet Wall Street Stockholm", samt tjänsteutlåtande med diarienr. 1.1/1757/2021.

Till skrivelsens författare Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz (M), Hanna Gerdes (L), Micke Seid (MP) och Steven Crosson (KD) samt till vice ordförande i Kulturnämnden Torun Boucher (V) och Stefan Hagdahl, Stockholms stads Kulturförvaltning med flera.

Med anledning av ovanstående skrivelse och förvaltningens tjänsteutlåtande vill vi inkomma med några synpunkter som vi vill att ni tar i beaktande.


1. Armlängds avstånd och konstnärlig frihet
Vi noterar att författarna av skrivelsen frågar hur festivalarrangören tänkt säkra "upprätthållandet av den konstnärliga friheten för deltagande konstnärer samt principen om armlängds avstånd mellan politiken och kulturskapare", och tycker det är utmärkt att förvaltningen i tjänsteutlåtandet är tydlig med att "Den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd måste vara fundament för en festival om offentlig konst för att det ska vara av intresse för Stockholms stad att delta".
I tjänsteutlåtandet står det att ”Varje kommun har dock fortsatt egen rådighet över de beslut som fattas inom respektive kommun”, och vi vill här särskilt peka på de slutsatser som dras i Myndigheten för kulturanalys rapport ”Så fri är konsten”, om konstnärlig frihet, där det konstateras att ”regioners, men även kommuners, förhållningssätt till armlängdsprincipen är tvetydigt. Principen hävdas ofta i allmänna termer, särskilt på regional nivå, samtidigt som politiker fattar beslut som befinner sig nära innehållet i den konstnärliga verksamheten” (s. 15). Det är alltså viktigt att Wall Street Stockholm säkerställer att armlängds avstånd gäller även på kommunal nivå.


2. Skäliga ersättningar
Det är beklagligt att staden varken i skrivelsen eller i tjänsteutlåtandet nämner något om vikten av att projektet Wall Street Stockholm lämnar garantier för att de deltagande konstnärerna får skälig ersättning som även inkluderar det arbete som de lägger ned, reglerat i tydliga, skriftliga avtal. Det är av yttersta vikt att Stockholms stad säkerställer att de konstnärer som anlitas i projektet också erhåller skäliga ersättningar. Alltför ofta ser sig konstnärer nödgade att sponsra utställningsprojekt och offentliga gestaltningsuppdrag med sin arbetstid och Stockholms stad bör som en ansvarsfull uppdragsköpare vara ytterst noga med att kontrollera att så inte sker i detta fall.
Vi föreslår att Stockholms stad utgår från de rekommendationer som vi tagit fram för gestaltningsuppdrag, som är tänkt att vara till hjälp både för beställare och konstnärer.
Alltid när konstnärer anlitas bör uppdragsgivaren utgå från våra arvodesrekommendationer och tillämpa avtalet för Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) vid utställningar.


3. Det konstnärliga rådets funktion och sammansättning
Vi vill påpeka vikten av att tjänsteutlåtandets förslag att tillsätta ett konstnärligt råd "som diskuterar och förordar de förslag man vill ska genomföras" och som skall "ansvara för samordningen mellan alla aktörer" innehåller medlemmar med konstnärlig kompetens, det vill säga samma yrkesmässiga kvalifikationer som de tävlande. I våra rekommendationer för tävlingar skriver vi följande om juryns sammansättning:
"I en tävling ska det finnas en jury. Dess sammansättning har stor betydelse för tävlingsresultatet och projektets framtid. Ledamöterna i juryn ska vara fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i tävlingen. Vilka arrangören väljer att låta sig representeras av i juryn är en viktig signal till de tävlande om projektets status och realism. Vid offentlig upphandling ska minst en tredjedel av juryn ha samma yrkesmässiga kvalifikationer som de tävlande. Dessa sakkunniga bidrar med sitt yrkeskunnande och sin erfarenhet i bedömningsprocessen." (s. 6)

Vi utgår från att ni tar våra synpunkter i beaktande när ni beslutar om stadens medverkan i projektet, inte minst med tanke på att det är ett stort antal professionella konstnärer som skall stå för de planerade 222 konstverken. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar rörande villkoren för deltagande konstnärer och utformningen av uppdraget.

Med vänliga hälsningar
Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Gun Lindblad, ordförande Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!