Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Gävleborg kulturplan 2023-2026

Yttrande över Region Gävleborgs kulturplan 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisation har lämnat synpunkter på Region Gävleborgs kulturplan 2023-2026.

När vi arbetar med att skriva svar på regionala kulturplaner så konsulterar vi alltid våra företrädare i regionen som antingen är en av oss utsedd talesperson eller en talesperson utsedd av den lokala KRO-föreningen i länet om det finns en sådan. I mån av tid pratar vi också med kulturutvecklare eller andra regionala aktörer inom bild- och form för att bilda oss en uppfattning om läget i regionen och vilka behov som de lokala bild- och formkonstnärerna har. I arbetet med detta yttrande har vi konsulterat en av våra talespersoner i Gävleborg.

Vårt övergripande intryck av regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 är att den är både ambitiös, grundligt genomförd och förankrad i den verklighet som vi menar råder för våra medlemmar.

Både när det gäller språket såväl som innehållet i kulturplanen visar på höga ambitioner i regionen när det gäller att förvalta såväl som att förnya och utveckla det existerande konstlivet. Vi efterlyser dock mer konkretion i fråga om vad regionen vill utveckla och tydliga prioriteringar för kommande planperiod.

Kulturrådet införde 2018 professionell bild- och formverksamhet som ett specifikt kulturområde i kultursamverkansmodellen. På sid. 14 i Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 nämns också professionell bild- och formverksamhet som ett av sju verksamhetsområden.

I det fördjupande avsnittet på sid. 37-39 så behandlas däremot bild- och formkonst tillsammans med slöjd. Vi vill se att kulturplaner i allmänhet behandlar området professionell bild- och formkonst i ett eget avsnitt separerat från slöjd och att respektive område får egna prioriteringar. Vi anser att kulturplaner därmed blir tydligare och att båda områdena gynnas av att få egna områdesspecifika skrivningar och prioriteringar.

Ladda ned och läs hela vårt yttrande.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!