Remissarkiv

Norrbotten kulturplan 2023-2026.jpg

Yttrande över Region Norrbottens kulturplan 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisations synpunkter på remissversionen av Region Norrbottens kulturplan 2023-2026.

Vårt övergripande intryck av kulturplanen är att den är både grundligt genomförd och förankrad i den verklighet som råder för våra medlemmar. Det märks att det finns både erfarenhet och hög kompetens inom regionen när det gäller bild- och formsektorn.

Jämfört med många andra regioner har Region Norrbotten ett ambitiöst program när det gäller professionell bild- och formkonst, med flera utställningsarrangörer med regionalt uppdrag, ett resurscentrum för att stötta bild- och formkonstnärerna i regionen och en konstkonsulent med ett bredare främjandeuppdrag.

Bland de allra första meningarna i kulturplanen på sid. 4 konstateras att ”De professionella kulturskaparna ska stöttas och det ska finnas goda förutsättningar att bo, leva och verka i Norrbotten som yrkesverksam”. Det visar på en förståelse för hur viktiga kulturskaparna är i kulturens ekosystem.

Ladda ner och läs hela remissvaret

Här nedan sammanfattar vi våra förslag i punktform. Vi hoppas att Region Norrbottens län tar till sig dem och arbetar in dem i den slutliga versionen av kulturplanen.

Konstnärernas Riksorganisation föreslår att:

 • begreppet ”konst- och kulturfrämjande verksamhet” i listan på sid. 6 som räknar upp de olika kulturområdena i kultursamverkansmodellen ersätts med ”Professionell bild- och formverksamhet”,
 • avsnittsrubriken ”Bild, form och design” på sid 23 byts ut till ”Professionell bild- och formverksamhet”.
 • skyddet för den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd skrivs in i regionala styrdokument.
 • bild- och formkonstnärernas arbets- och avtalsvillkor tillgodoses och att bild- och formkonstnärernas kompetens tillvaratas inom politikområdet gestaltad livsmiljö.
 • regionen att stödjer intern och extern kompetensutveckling som belyser digitaliseringens och upphovsrättens möjligheter och utmaningar, även för upphovsrättsinnehavare i länet
 • regionen agerar förebildligt när det gäller arvodering, så att inte bild- och formkonstnärer och andra kulturutövare arbetar gratis åt regionen eller de verksamheter som regionen stöttar
 • regionen anslår medel till en MU-pott som öronmärks för skäliga arvoden till bild- och formkonstnärer som även ideella arrangörer kan ansöka om medel ur.
 • det skrivs in i kulturplanen att regionen särskilt prioriterar att arbeta för goda villkor för bild- och formkonstnärer som är verksamma i regionen under kulturplaneperioden.
 • Havremagasinet och Konstmuseet i Norr tillförs de resurser som krävs för att kunna leva upp till de ambitioner och prioriteringar som uttrycks i kulturplanen.
 • Region Norrbotten tar fram en handlingsplan för bild- och formkonsten i dialog med det regionala konstlivet
 • regionen erbjuder verktyg till kommunerna som säkerställer att kulturen och konsten finns med i samhällsplaneringen och bebyggelseutvecklingen i hela regionen.
 • regionen överväger möjligheten att inom stora byggprojekt avsätta en del av de medel som genereras av enprocentsregeln till en pott för att finansiera offentlig konst i delar av regionen där det inte byggs lika mycket.
 • regionen gör återkommande kartläggningar av behovet av infrastrukturella satsningar för bild- och formsektorn i Norrbotten och anslår medel för riktade näringsbidrag till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och andra konstnärliga produktionsplatser i länet.