Utredningar och lagförslag

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Norrbotten kulturplan 2023-2026.jpg

Yttrande över Region Norrbottens kulturplan 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisations synpunkter på remissversionen av Region Norrbottens kulturplan 2023-2026.

Vårt övergripande intryck av kulturplanen är att den är både grundligt genomförd och förankrad i den verklighet som råder för våra medlemmar. Det märks att det finns både erfarenhet och hög kompetens inom regionen när det gäller bild- och formsektorn.

Jämfört med många andra regioner har Region Norrbotten ett ambitiöst program när det gäller professionell bild- och formkonst, med flera utställningsarrangörer med regionalt uppdrag, ett resurscentrum för att stötta bild- och formkonstnärerna i regionen och en konstkonsulent med ett bredare främjandeuppdrag.

Bland de allra första meningarna i kulturplanen på sid. 4 konstateras att ”De professionella kulturskaparna ska stöttas och det ska finnas goda förutsättningar att bo, leva och verka i Norrbotten som yrkesverksam”. Det visar på en förståelse för hur viktiga kulturskaparna är i kulturens ekosystem.

Ladda ner och läs hela remissvaret

Här nedan sammanfattar vi våra förslag i punktform. Vi hoppas att Region Norrbottens län tar till sig dem och arbetar in dem i den slutliga versionen av kulturplanen.

Konstnärernas Riksorganisation föreslår att:

 • begreppet ”konst- och kulturfrämjande verksamhet” i listan på sid. 6 som räknar upp de olika kulturområdena i kultursamverkansmodellen ersätts med ”Professionell bild- och formverksamhet”,
 • avsnittsrubriken ”Bild, form och design” på sid 23 byts ut till ”Professionell bild- och formverksamhet”.
 • skyddet för den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd skrivs in i regionala styrdokument.
 • bild- och formkonstnärernas arbets- och avtalsvillkor tillgodoses och att bild- och formkonstnärernas kompetens tillvaratas inom politikområdet gestaltad livsmiljö.
 • regionen att stödjer intern och extern kompetensutveckling som belyser digitaliseringens och upphovsrättens möjligheter och utmaningar, även för upphovsrättsinnehavare i länet
 • regionen agerar förebildligt när det gäller arvodering, så att inte bild- och formkonstnärer och andra kulturutövare arbetar gratis åt regionen eller de verksamheter som regionen stöttar
 • regionen anslår medel till en MU-pott som öronmärks för skäliga arvoden till bild- och formkonstnärer som även ideella arrangörer kan ansöka om medel ur.
 • det skrivs in i kulturplanen att regionen särskilt prioriterar att arbeta för goda villkor för bild- och formkonstnärer som är verksamma i regionen under kulturplaneperioden.
 • Havremagasinet och Konstmuseet i Norr tillförs de resurser som krävs för att kunna leva upp till de ambitioner och prioriteringar som uttrycks i kulturplanen.
 • Region Norrbotten tar fram en handlingsplan för bild- och formkonsten i dialog med det regionala konstlivet
 • regionen erbjuder verktyg till kommunerna som säkerställer att kulturen och konsten finns med i samhällsplaneringen och bebyggelseutvecklingen i hela regionen.
 • regionen överväger möjligheten att inom stora byggprojekt avsätta en del av de medel som genereras av enprocentsregeln till en pott för att finansiera offentlig konst i delar av regionen där det inte byggs lika mycket.
 • regionen gör återkommande kartläggningar av behovet av infrastrukturella satsningar för bild- och formsektorn i Norrbotten och anslår medel för riktade näringsbidrag till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och andra konstnärliga produktionsplatser i länet.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!