Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

kulturplane-skyltar

Yttrande över Region Västmanlands kulturplan 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisation lämnat våra synpunkter på ”Från ord till handling”, Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026.

Som en del av vårt pågående arbete med frågor som rör bild- och formkonstnärernas villkor inom kultursamverkansmodellen har vi i Konstnärernas Riksorganisation lämnat våra synpunkter på ”Från ord till handling”, Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026 (Dnr: RUF210143) för våra medlemmars räkning. Svaret har utarbetats i dialog med våra lokala företrädare.

Läs eller ladda ned hela vårt remissvar som en PDF

Här har vi samlat några av remissvarets viktigaste synpunkter och förslag:

  • Vi vill att regionen konkretiserar hur den vill utveckla bild- och formverksamheterna och vilka områden som bör prioriteras.
  • Det behövs tydligare skrivningar om hur Region Västmanland vill arbeta strategiskt med och för de professionella kulturskaparna och för att förbättra de sociala och ekonomiska villkoren både för bild- och formkonstnärer och för kulturutövare i stort.
  • Det är av största vikt att det skrivs in strategiskt viktiga dokument, som kulturplanen, att MU-avtalet skall följas. Region Västmanlands kulturplan för 2019-2022 innehåller ett stycke om MU-avtalet, men MU-avtalet nämns inte alls i förslaget till kulturplan för 2023-2026. Vi tycker det är mycket oroväckande.
  • Vi hade gärna sett en bredare kartläggning om konstnärernas förutsättningar och arbetsvillkor i regionen, som också kan ligga till grund för en handlingsplan för bild- och formområdet, och vi rekommenderar att regionen genomför både en sådan kartläggning och inventering av, och en handlingsplan för, bild- och formområdet under kommande kulturplaneperiod.
  • Det prioriterade området ”Utveckla samverkan genom Ett kulturliv för alla Konst” i kulturplanen 2019-2022 har Region Västmanland vidareutvecklat i projektet Arbetsfält Samtida Konst (ASK) där regionen under en treårsperiod samverkar med länets tio kommuner och Konstfrämjandet Västmanland för att genomföra professionell bild- och formkonstverksamheter i kommunerna, en verksamhet som till lika delar samfinansieras av kommunerna, regionen och Kulturrådet. Det är en mycket intressant modell som andra regioner med svag infrastruktur skulle kunna ta efter, och vi rekommenderar Region Västmanland att fortsätta projektet även efter den beslutade treårsperioden.
  • Regionen borde satsa på en egen, permanent konsthall dedikerad för samtidskonst. En sådan satsning skulle kunna lyfta konstlivet i länet rejält. Ett annat förslag är att genomföra ett större, återkommande, konstevenemang i länet.
  • Med tanke på att kommunerna och det ideella konstlivet står för mycket av utställningsverksamheterna i regionerna anser vi att regionerna i hela landet bör arbeta för att hitta lösningar för att kunna betala skäliga ersättningar i samband med utställningsuppdrag, i samverkan med stat, kommuner och det lokala konstlivet.
  • Regionen borde, istället för att sträva efter en tillämpning av enprocentsregeln, besluta att den principen skall tillämpas och ta fram en övergripande konstpolicy för hur regionen ska arbeta med konstnärliga gestaltningsuppdrag som också omfattar hur lös och platsbunden konst skall hanteras. Vi rekommenderar också att regionen tar fram en konstnärspolicy med riktlinjer för hur regionen skall agera när den ger uppdrag till konstnärer.
  • Vi tycker det är utomordentligt bra att Region Västmanland nu beslutat sig för att inleda arbetet med att skapa ett resurscentrum för bild- och formkonsten i länet som kan arbeta med att stötta de regionala bild- och formkonstnärerna, utveckla verksamheter, främja bild- och formkonsten i länet, stötta kommunerna i deras arbete med att utveckla bild- och formverksamheter och deras arbete med till exempel offentlig konst, enprocentsregeln och MU-avtalet. Andra regionala resurscenter, som Konst i Blekinge, Resurscentrum för Konst i Norrbotten och Konst i Halland, har visat att en sådan funktion kan vara mycket viktig, för att inte säga avgörande, för att stärka infrastrukturen för bild- och formkonsten i en region.
  • Den inventering och kartläggning av bild- och formkonst i Västmanland som tagits fram av Konstfrämjandet Västmanland på uppdrag av regionen visar på ett utmärkt sätt vilka funktioner som de bild- och formkonstnärer som är verksamma i regionen efterfrågar när det kommer till ett resurscentrum.

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!