Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Utredningen om en oavvislig upphovsrätt måste göras om!

Utredningen om en oavvislig upphovsrätt måste göras om. Det skriver Bildupphovsrätt i Sverige, BLF Fotograferna, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare i ett gemensamt yttrande över Justitiedepartementets utredning ”En oavvislig ersättningsrätt?”

Den 15 november lämnade organisationerna Bildupphovsrätt i Sverige, BLF Fotograferna, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare (tillsammans benämnda ”Bildorganisationerna”) ett gemensamt remissvar på Justitiedepartementets utredning ”En oavvislig ersättningsrätt?” (SOU 2022:23).

Läs hela remissvaret här!

Bildorganisationerna har även medverkat i arbetet med det remissvar som lämnats av Copyswede och KLYS, och står i alla delar bakom också det remissvaret.

Alla remissvar hittar du här

Enligt utredningens direktiv ska en särskild utredare undersöka upphovsmäns och utövande konstnärers möjligheter att få ersättning vid tillgängliggöranden på begäran (till exempel strömningstjänster) av verk och framföranden. Det har inte fullgjorts. Utredningen har utan förklaring begränsat undersökningen till vissa kategorier av verk och närstående alster, varför utredningsresultatet bygger på ett bristfälligt underlag. Utredningen har inte undersökt förhållandena för alla upphovsmän, utan i stället genomgående i utredningen helt utelämnat bildupphovspersoners rättigheter och avtal samt inte heller utrett förhållandena kring tillgängliggöranden på begäran av bildkonstverk.

Utredningen måste göras om för att en fullständig och korrekt analys ska kunna göras av huruvida det finns skäl för en oavvislig ersättningsrätt samt också behovet av och hur ett nytt, frivilligt system för tvistlösning utom domstol bör utformas.

Bildorganisationerna anser sammanfattningsvis

  • att utredningen av upphovsmäns och utövande konstnärers möjligheter att få ersättning vid tillgängliggöranden på begäran ska göras om då den inte fullgjorts i enlighet med utredningens direktiv (Dir. 2021:31). Utredningen förslag bygger på ett bristfälligt underlag, något som innebär skada för bildskaparna om utredningens förslag får lagstiftarens acceptans,
  • att en ny utredare ska ha kunskap om kulturella och kreativa näringar samt
  • att en ny utredare ska ha kunskap om upphovsrättens roll som skyddslagstiftning.

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!