Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Dalarna-kp-2023-26.jpg

Yttrande om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisation har lämnat synpunkter på Region Dalarnas kultur och bildningsplan 2023-2026.

Vårt övergripande intryck av Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan är att den är lättläst och tydlig och väl förankrad i den verklighet som råder för våra medlemmar. Innehållet i avsnittet ”Bild och form”, som behandlar regionens strategiska arbete rörande professionell bild- och formverksamhet, är i sin helhet väl formulerad och behandlar många områden som vi anser är angelägna. Vi noterar att Region Dalarna uppvisar en stor kunskap om förutsättningarna för bild- och formkonstnärernas verksamheter och vi ser att regionen uttrycker en vilja att bidra till att förbättra villkoren för bild och formkonstnärer såväl som att stärka infrastrukturen för konstnärlig produktion. Det tycker vi är utmärkt.

Däremot anser vi att regionen flera gånger tolkar bild- och form alltför brett och med en terminologi som stämmer bättre in på politikområdet gestaltad livsmiljö. När Kulturrådet själva definierar området bild- och form så skriver man att ”Verksamheter som ingår i området i den här rapporten innefattar konsthallar, konstkonsulenter samt andra bild- och formfrämjande verksamheter” (Kulturrådets rapport ”Kultursamverkansmodellen – Uppföljning av ekonomi, personal och aktiviteter 2020”). Att påstå i den inledande meningen i avsnittet Bild- och form på sid. 26 att området inbegriper arkitektur är därför missvisande.

Ett av våra förslag är att Region Dalarna skapar en eget utställningsrum eller konsthall dedikerad för visning av samtidskonst, förslagsvis som en del av Dalarnas museums uppdrag. Med Avesta Art finns redan i dag ett större, återkommande, konstevenemang med regionalt uppdrag, vilket är utmärkt. Däremot saknas ett permanent utställningsrum eller konsthall för samtidskonst med ett regionalt uppdrag. Vi föreslår att Dalarnas museum, som redan har lämpliga lokaler för permanent utställningsverksamhet av samtidskonst, ges ett sådant uppdrag.

Läs hela vårt remissvar här


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!