Utredningar och lagförslag

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

kulturplan-skane-FB

Yttrande över remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2025-2028

Konstnärernas Riksorganisation har i veckan lämnat ett yttrande över remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2025-2028. Arbetet att ta fram remissvaret har skett i samarbete med vår lokalförening i Skåne.

Konstnärernas Riksorganisation har i veckan lämnat ett yttrande över remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2025-2028. Arbetet att ta fram remissvaret har skett i samarbete med vår lokalförening i Skåne.

Du kan läsa hela remissvaret här

Här sammanfattar vi några av våra förslag i punktform. Vi föreslår bland annat att Region Skåne:

■ skriver in i kulturplanen på sidan 6 att Region Skåne ska verka för goda ekonomiska och sociala villkor för bild- och formkonstnärer och andra kulturskapare som är verksamma i länet.

■ agerar förebildligt när det gäller arvodering, så att inte bild- och formkonstnärer och andra kulturutövare arbetar gratis åt regionen eller de verksamheter som regionen stöttar.

■ säkerställer att MU-avtalet tillämpas vid utställningar av bild- och formkonst i länet av utställningsarrangörer med regionalt uppdrag eller stöd från regionen och att dessa ges ekonomiska förutsättningar att kunna ge skäliga ersättningar.

■ tar fram en riktlinje för arvodering av konstnärer och utövare i regionens verksamheter som säkerställer skäliga ersättningar vid uppdrag.

■ anslår medel till en MU-pott som öronmärks för skäliga arvoden till bild- och formkonstnärer som även ideella arrangörer kan ansöka om medel ur.

■ anger hur de avser att utveckla bild- och formområdet och förbättra bild- och formkonstnärernas ekonomiska och sociala villkor under kommande kulturplaneperiod.

■ antar enprocentsregeln och anger hur den skall tillämpas i sina ”Riktlinjer för konstnärlig gestaltning” (2020-POL000151).

■ avsätter en del av de medel som genereras av enprocentsregeln till en pott för att finansiera offentlig konst i de delar av länet där det inte byggs lika mycket.

■ erbjuder verktyg till kommunerna som säkerställer att kulturen och konsten finns med i samhällsplaneringen och bebyggelseutvecklingen i hela regionen.

■ gör återkommande kartläggningar av behovet av infrastrukturella satsningar för bild- och formsektorn och anslår medel för stöd till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och andra konstnärliga produktionsplatser i länet.

■ tar fram en strategi för att möta behovet av konstnärliga produktionsplatser i länet.

■ undersöker hur den kan öka antalet utställningsplatser i länet och tar fram en strategi för att förbättra möjligheterna för länets konstnärer att ställa ut.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!