Remissarkiv

jkpg  kulturplan 2023-2026

Yttrande över Region Jönköpings läns kulturplan 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisations synpunkter på remissversionen av Regional Kulturplan Jönköpings län 2023-2025.

Vid en första genomläsning av Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län slås vi av att den är stringent, informativ och välstrukturerad. Vår uppfattning är att kulturplanen drar upp riktlinjer för området professionell bild- och formverksamhet som är väl i linje med våra uttalade prioriteringar och visar att regionen är väl insatt i såväl terminologi som förutsättningarna för bild- och formkonstnärers verksamheter.

Vi noterar dock att tredje part har lett processen att ta fram kulturplanen, vilket är ovanligt. Vi förutsätter att den kunskap som behövs för att skriva kulturplanen har inhämtats i god ordning så att planen har förutsättningar för att genomföras. Vår farhåga är att värdet av kulturplaner urholkas om uppdraget att ta fram den görs för långt ifrån kulturlivets och kulturpolitikens aktörer i regionen och att det kan hämma den samverkan mellan region, kommuner och kulturliv som är så avgörande för att kultursamverkansmodellen ska fungera.

Vi anser att flera av de prioriteringar som regionen listar för bild- och formområdet kan vara gynnsamma för bild- och formkonstnärerna vilket i sin tur är avgörande för ett levande konstliv i Jönköpings län. Det rör inte minst prioriteringen om att avsätta medel för medverkansersättning för utställande konstnärer, vilket är en mycket viktig fråga för våra medlemmar.

Det är dock avgörande att de ambitioner som uttrycks i kulturplanen också blir verklighet. Därför vill vi återigen påminna om vikten att skapa en handlingsplan för hur professionell bild- och formverksamhet skall kunna utvecklas i regionen som inbegriper hela sektorn.

Läs hela vårt remissvar här (PDF)