Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

vasternorrland kulturplan 2023-2026

Yttrande över Region Västernorrlands kulturplan 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisations synpunkter på remissversionen av Region Västernorrlands kulturplan 2023-2026.

Vårt övergripande intryck av regional kulturplan för Västernorrland 2023-2026 är att planen är grundligt förankrad och framåtsyftande. Vi ser positivt på ambitionen att stärka det existerande konstlivet. Särskilt positivt är de väl argumenterade skrivningarna kring principen om armlängds avstånd och vikten av konstnärlig frihet.

Kulturplanen är dock mycket kortfattad och flera frågor med stor vikt för våra medlemmar lämnas endera helt okommenterade eller obesvarade.

Ladda ned och läs hela vårt yttrande.

Här nedan sammanfattar vi några av våra förslag i punktform. Konstnärernas Riksorganisation föreslår att:

 • regionen lägger till skrivningar kring hur den handlingsplan som föreslogs i 2019-2022 års kulturplan ser ut och vad den framgent innebär för regionens professionella bild- och formkonstnärer.
 • det läggs till skrivningar om hur ansatsen är för år 2023-2026 vad gäller residensverksamhet och möjligheter till nationellt och internationellt utbyte för bild- och formkonstnärer verksamma i regionen
 • skyddet för den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd skrivs in i regionala styrdokument.
 • bild- och formkonstnärernas arbets- och avtalsvillkor tillgodoses och att bild- och formkonstnärernas kompetens tillvaratas inom politikområdet gestaltad livsmiljö.
 • regionen att stödjer intern och extern kompetensutveckling som belyser digitaliseringens och upphovsrättens möjligheter och utmaningar, även för upphovsrättsinnehavare i länet
 • regionen och kommunerna skriver licensavtal med Bildupphovsrätt.
 • regionen agerar förebildligt när det gäller arvodering, så att inte bild- och formkonstnärer och andra kulturutövare arbetar gratis åt regionen eller de verksamheter som regionen stöttar
 • regionen anslår medel till en MU-pott som öronmärks för skäliga arvoden till bild- och formkonstnärer som även ideella arrangörer kan ansöka om medel ur.
 • att regionen satsar på en egen, permanent konsthall dedikerad för samtidskonst.
 • det skrivs in i kulturplanen att regionen särskilt prioriterar att arbeta för goda villkor för bild- och formkonstnärer som är verksamma i regionen under kulturplaneperioden.
 • regionen erbjuder verktyg till kommunerna som säkerställer att kulturen och konsten finns med i samhällsplaneringen och bebyggelseutvecklingen i hela regionen.
 • regionen överväger möjligheten att inom stora byggprojekt avsätta en del av de medel som genereras av enprocentsregeln till en pott för att finansiera offentlig konst i delar av regionen där det inte byggs lika mycket.
 • regionen gör återkommande kartläggningar av behovet av infrastrukturella satsningar för bild- och formsektorn och anslår medel för riktade näringsbidrag till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och andra konstnärliga produktionsplatser i länet.

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!