Lathund – Avveckla lokalförening

Om det finns för få som är intresserade av att jobba i lokalföreningens styrelse kan det vara läge att fundera på att avveckling. Det är viktigt att först noga kolla om det inte finns medlemmar inom länet eller kommunen som skulle kunna tänka sig att ta arbetet vidare i en ny styrelse. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium kontakta valberedningen för att få deras hjälp att göra en lägesbedömning. Om det verkar finnas mycket små utsikter att ta arbetet vidare är det oftast bättre att lägga ner föreningen när det fortfarande finns personer kvar som kan ta hand om en avveckling.

Det finns två olika sätt att avveckla en lokalförening inom riksorganisationen. Ett förenklat förfarande kallat direktupplösning och ett i enlighet med god föreningssed, det vanligaste förekommande sättet att avveckla ideella föreningar.

 

Direktupplösning

Om lokalföreningen uppfyller ett antal särskilda villkor kan lokalföreningen ansöka om en direktupplösning hos riksstyrelsen. Om riksstyrelsen beviljar direktupplösning så behöver styrelsen inte vidta några ytterligare åtgärder förutom att skicka in styrelseprotokoll och eventuell dokumentation från föreningens aktiviteter/verksamhet till kansliet.

Villkor för direktupplösning:

MALL: SKRIVELSE TILL RIKSSTYRELSEN OM DIREKTUPPLÖSNING

Här med ansöker styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation __________________ (till exempel: Sjuhärad eller Jämtlands län)

Styrelsens kontaktpersoner i detta ärende är:

För- och Efternamn: ________________

Mejladress: ________________

Mobiltelefon: ________________

Styrelsen bifogar signerat styrelseprotokoll där beslutet att ansökan om direktupplösning finns med (obligatoriskt),   Ja [ ]   Nej [ ]

Styrelsen bifogat en bilaga där med en motivering till beslutet att ansöka om direktupplösning (ej obligatoriskt),   Ja [ ]   Nej [ ]

Datum och Ort: _______________

Underskrift: _________________

Namnförtydligande: ________________

 

Upplösning enligt god föreningssed

För lokalföreningar som fortsatt har en pågående verksamhet, haft återkommande större aktiviteter under de senaste åren eller har ett organisationsnummer eller bankkonto ska upplösningen genomföras enligt god föreningssed. Styrelsen ska då i kallelsen till det ordinarie årsmötet föreslå att upplösa föreningen (som ett förslag från styrelsen).

I de fall styrelsen inte har möjlighet att invänta det ordinarie årsmötet ska styrelsen istället kalla till ett extra årsmöte för att behandla frågan om upplösning av lokalföreningen. Se mer information om att kalla till och protokollföra ett extra årsmöte under menyfliken Årsmötesguide lokalförening.

Om minst två tredjedelar av styrelsen röstar för styrelsens förslag att upplösa ska styrelsen avveckla föreningen. Notera att mötet också ska ta beslut om och protokollföra hur föreningens tillgångar ska användas.

CHECKLISTA: AVVECKLING AV LOKALFÖRENING

 1. Förankra avvecklingen i styrelsen
  Styrelsen ansvarar för lokalföreningens avveckling och att det är viktigt att hela styrelsen förstår att de först kan lämna sina uppdrag då lokalföreningen är helt avvecklad, alltså inte i samband med årsmötet utan i samband med att eventuellt organisationsnummer är avregistrerat, bankkonto avslutat eller avtal om tjänster eller samarbeten är uppsagda.

 2. Var noga med föreningsformalian
  Det är viktigt att allt blir rätt i samband med årsmötet där beslut om upplösning ska fattas, annars riskerar beslutet att ogiltigförklaras.
  Det är viktigt att frågan om lokalföreningens upplösning finns med i kallelsen och dagordningen till det ordinarie eller extra årsmötet. Var också noga med att protokollföra beslutet om upplösning och hur föreningens tillgångar ska använda. Eventuellt kvarvarande tillgångar ska återföras till riksorganisationen. Tänk också på att årsmötesprotokollet behöver vara justerat och signerat för att beslutet att upplösa lokalföreningen ska träda i kraft.

 3. Ansök om att avregistrera eventuellt organisationsnummer
  Börja med att avregistrera eventuellt organisationsnummer. Avregistreringen ska anmälas till Skatteverket. Ladda ner blankett ”Avregistrering av organisationsnummer för ideell förening eller stiftelse” SKV 2021 på http://www.skatteverket.se. Se till att bifoga en vidimerad kopia på årsmötesprotokollet där beslutet att lägga ner föreningen finns med samt en vidimerad kopia på konstituerande mötesprotokoll där det framgår vem/vilka som tecknar föreningen. Det är en av firmatecknaren som ska skriva under ansökan.
  Avsluta sedan eventuellt bankkonto och andra banktjänster som företagskort och Swish.

 4. Avsluta eventuellt bankkonto
  Banken behöver precis som Skatteverket en vidimerad kopia på årsmötesprotokollet där beslutet att lägga ner föreningen finns med samt en vidimerad kopia på det konstituerande mötesprotokollet där det framgår vem/vilka som är firmatecknare.

 5. Uppsägning av avtal om tjänster eller samarbeten
  Till sist behöver styrelsen säga upp eventuella avtal om tjänster eller samarbeten som lokalföreningen ingått med företag eller andra föreningar/organisationer. Det är även i detta fall firmatecknarna som bekräftar uppsägningen och kan behöva skicka in en vidimerat kopia på årsmötesprotokollet och det konstituerande årsmötesprotokollet.

 6. Skicka in styrelseprotokoll och dokumentation till kansliet
  Avslutningsvis skicka in styrelseprotokoll och dokumentation från föreningens aktiviteter/verksamhet till kansliet.

 

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!