Utredningar och lagförslag

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

remiss skylt

Remissyttrande avseende momsutredningen (Fi2023/02694)

Remissyttrande från Konstnärernas Riksorganisation avseende Fi2023/02694, “Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk”.

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 500 yrkesverksamma konstnärer, det vill säga bildkonstnärer, konsthantverkare, formgivare och andra likvärdiga yrkesgrupper. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor som ska göra det möjligt för professionella konstnärer att vara yrkesverksamma och utveckla sitt konstnärskap över ett helt yrkesliv.

I detta yttrande fokuserar vi på de förslag som är av särskild vikt för just bild- och formkonstnärer.

Länk till utredningens sida på regeringen.se

Kap. 6 Ändringar med anledning av småföretagardirektivet

6.1 Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt

Generellt anser vi att en höjning av omsättningsgränsen till 120 000 SEK per år är välkommen. Det innebär att fler riktigt små verksamheter får möjlighet att vara undantagna från moms, vilket betyder att de slipper den administration som det innebär att vara momsregistrerad, med krav på exempelvis korrekta momsfakturor, rätt omsättningsland, rätt skattesatser och kunskaper om skillnaderna i beskattning beroende på i vilket led ett konstverk säljs.

Dock anser vi att förslaget på ny omsättningsgräns är snålt tilltagen, med tanke på att lagstiftaren särskilt poängterar vikten av att underlätta företagandet för mindre verksamheter och att det enligt direktiv 2020/285/EU (småföretagsdirektivet) ges möjlighet att ha en omsättningsgräns på ända upp till 85 000 EUR.

6.2 Fler får utfärda förenklad faktura

Att beskattningsbara personer som omfattas av undantaget från skatteplikt får utfärda förenklad faktura för sina leveranser bedömer vi bidrar till en förenkling.

6.3 Beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige får möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder

Som vi tolkar förslaget så innebär det att svenska företagare med liten verksamhet i Sverige (under 120 000 SEK) och liten verksamhet i annat EU-land även kan omfattas av undantag på grund av omsättningsgräns i det andra EU-landet, så länge som den totala omsättningen inom EU inte överstiger 100 000 EUR.

Trots att lagförslaget innebär en del administration för företagaren i form av anmälan och registrering för särskilt id-nummer hos Skatteverket, bedömer vi ändå att många av våra medlemmar kommer att slippa krav på momsregistrering och därtill betungande administration när man arbetar och driver verksamhet i andra EU-länder.

Kap. 7 Ändringar med anledning av skattesatsdirektivet

7.2 Reducerad skattesats vid leverans av konstverk

Den nuvarande regeln om 12 procent moms vid försäljning av sådana konstverk som avses i 20 kap 7 §, gäller endast när dessa säljs av upphovsmannen eller dennes dödsbo, eller vid import. Detta har fått till följd att det i många fall funnits oklarheter i hur en försäljning ska beskattas, med 12 eller 25 % eller om den är undantagen från mervärdesskatt. Det har bland annat berott på vilken typ av avtal som konstnären och galleriet ingått, om försäljningen skett i konstnärens eget namn, via galleriet i annans namn eller via galleriet i eget namn.

I mervärdesskattedirektivet finns inte någon begränsning vid användning av den reducerade skattesatsen till vissa typer av säljare, och därför föreslås nu att den lägre skattesatsen ska gälla oavsett vem som säljer konstverk som omfattas av definitionen i 20 kap 7 § ML.

En enhetlig skattesats vid försäljning av konstverk som inte omfattas av något undantag är en välkommen förändring, som kommer att innebära en förenkling för branschen.

Konstnärernas Riksorganisation förutsätter dock att den frivilliga regeln för konstnärer om undantag från skattskyldighet för mervärdesskatt vid ett beskattningsunderlag på högst 300 000 kr exklusive moms kvarstår.

Konstnärernas Riksorganisation stödjer även

KLYS remissvar avseende Fi2023/02694 samt

Konsthantverkscentrums remissvar avseende Fi2023/02694.

2024-01-18

Eva Månsson

Verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!