Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Yttrande över regeringens förslag att slå samman Konstnärsnämnden och Kulturrådet (Ku2024/00280)

Konstnärernas Riksorganisation avstyrker regeringens förslag att slå samman Konstnärsnämnden och Kulturrådet

Konstnärernas Riksorganisation lämnade den 19 juni 2024 ett yttrande över ”Statens kulturråds och Konstnärsnämndens redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring” (Ku2024/00280).

Konstnärernas Riksorganisation avstyrker ett genomförande av den av regeringen förslagna organisationsförändringen som innebär att Konstnärsnämnden inordnas i Kulturrådet.

Vi ser en en stor risk att den föreslagna sammanslagningen av Konstnärsnämnden och Kulturrådet innebär en ordning där föreställningen om det fria konstnärliga skapandet som en central del av den nationella kulturpolitiken på sikt riskerar att urholkas i en tid då den snarare behöver stärkas.

Vi ser, liksom Konstnärsnämnden i det föreliggande betänkandet, och styrelsen för Sveriges Bildkonstnärsfond och KLYS i sina remissvar, med stor oro på förslaget till sammanslagning och delar i stora drag Konstnärsnämndens riskbedömningar och konsekvensanalyser.

Våra huvudsakliga skäl till avstyrkandet är att …

  • förslaget riskerar att nedprioritera konstnärspolitiken och på sikt leda till en urholkning av anslagen till den fria konsten
  • sammanslagningen innebär en risk för intressekonflikter, maktcentrering och politisk styrning
  • bild- och formkonstnärernas situation riskerar att försämras ytterligare
  • sammanslagningen riskerar att bli kostsam och leda till att verksamheten inte kan bedrivas på ett effektivt sätt

Läs hela vårt yttrande här


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!