Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

yttrande-gron-2

Vårt yttrande om kultursamverkansutredningens betänkande (SOU 2023:58)

Den 27 mars lämnade vi in vårt remissvar på kultursamverkansutredningens betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

Den 27 mars lämnade vi in vårt remissvar på kultursamverkansutredningens betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

I vårt remissvar skriver vi bland annat att:

  • Vi tillstyrker förslaget att statsbidrag ska fördelas på ett sådant sätt att den konstnärliga friheten respekteras. Detta är ett av de viktigaste förslagen från utredningen. Viktigt är dock att “konstnärlig frihet” definieras i enlighet med de konventionsåtaganden Sverige gjort, och därmed inkluderar krav på såväl yttrandefrihet och skälig ersättning.
  • Det är ytterst problematiskt att det saknas en definition av vad som avses med “samverkan”. Det skapar en olycklig rättsosäkerhet då "samverkan" kommer att tolkas väldigt olika, allt ifrån att man "samverkar" bara genom att ta fram en samverkansplan och ta emot statsbidrag till att egna satsningar och åtaganden ska göras för att uppfylla kravet på samverkan
  • Vi avstyrker med bestämdhet förslaget att öppna upp för ”annan kulturverksamhet” i den samverkansmodell som föreslås (förslag till förordning 5 §, s 18). Vi befarar att det leder till mindre bild- och formkonst och annan kultur i landet. Innan ytterligare reformer för en breddad anslagsstruktur genomförs måste existerande, underfinansierade områden i kultursamverkansmodellen stärkas. Det gäller inte minst bild- och formområdet.
  • Vi anser att gestaltad livsmiljö, som ett bredare område, skall stödjas på annat sätt än genom kultursamverkansmodellen. Gestaltad livsmiljö är ett komplext område som griper in i såväl samhällsplanering som stadsplanering och som delvis regleras av Plan- och bygglagen. Gestaltad livsmiljö bör snarare vara ett område för samhällsplanerande myndigheter att utveckla och stödja.
  • När det gäller kommunernas roll i kultursamverkansmodellen ser vi det som mycket angeläget att fler kommunala konsthallar och andra relevanta aktörer och verksamheter inom bild- och form inkluderas i kultursamverkansmodellen och att mer medel skjuts till som är öronmärkta för skäliga ersättningar till professionella konstnärer.

Läs hela vårt remissvar!


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!